Regulamin pobytu w Kapsuła Hostel w Warszawie

 1. Kapsuły wynajmowane są na doby. Doba hostelowa jest w godzinach od 15:00 do 11:00 dnia następnego. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu. Hostel nie gwarantuje jednak możliwości przedłużenia pobytu.
 2. W cenie pobytu wliczone są: indywidualna kapsuła, świeża pościel, szafka na bagaż podręczny, darmowe WiFi. Pozostałe usługi i produkty są odpłatne wg cennika lub regulaminu pobytu.
 3. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać tylko w lobby Kapsuła Hostel
 4. Po zameldowaniu okrycia wierzchnie oraz buty należy zdeponować w szatni i odebrać swoje kapcie oraz pilota do kapsuły.
 5. Bagaż podręczny nieprzekraczający wymiarów 60cm x 45cm x 30cm (wys/szer/gł) należy umieścić w szafce ( obok kapsuły na 2 piętrze) o tym samym numerze co kapsuła.
 6. Bagaż przekraczający wymiary w pkt 5 należy umieścić w szatni. Cena za przechowanie niestandardowego bagażu 5 pln za dobę.
 7. Piętro nr 2 ( sala kapsułowa oraz toalety ) jest strefą ciszy przez całą dobę. Oznacza to, że nawet szept jest niepożądany.
 8. Korzystanie z nośników dźwięku  na sali kapsułowej dozwolone jest tylko w słuchawkach.
 9. Rozpylanie jakichkolwiek substancji (w tym dezodorantów i perfum) na sali kapsułowej jest zabronione.
 10. Na skutek skarg od innych gości na złamanie regulaminu pobytu,  pracownicy Kapsuła Hostel mają prawo wyprosić uciążliwego gościa wzywając ochronę lub policję jeśli zajdzie taka potrzeba.
 11. W przypadku powstania kosztów związanych z łamaniem ww regulaminu pobytu Kapsuła Hostel oprócz kosztów naliczonych przez wezwane służby może obciążyć gościa karą 500 pln.
 12. W hostelu znajduję się akustyczny oraz świetlny system ostrzegania pożarowego po jego uruchomieniu należy bezzwłocznie udać się do wyjść awaryjnych i opuścić budynek.
 13. Złamanie pkt 12 ww regulaminu pobytu każdorazowo wiąże się z dodatkową opłatą 200 pln
 14. Palenie oraz picie alkoholu na terenie całego obiektu jest surowo zabronione.
 15. Nieuzasadnione wywołanie alarmu pożarowego skutkować będzie obciążeniem gościa kosztami wezwanych służb oraz karą nałożoną przez hostel w wysokości 500 pln
 16. Czyszczenie niestandardowe oraz ciężkie do usunięcia traktowane są jako usługa dodatkowa w cenie 200 pln
 17. Chęć przedłużenie pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Prośba ta może być spełniona wówczas, jeżeli hostel będzie dysponował wolnymi miejscami.
 18. Przy każdorazowym opuszczaniu obiektu Kapsuła Hostel należy zostawić pilota do kapsuły w recepcji i odebrać swoje buty oraz nakrycie wierzchnie.
 19. Płatność za pobyt następuje z góry w dniu przyjazdu. W przypadku skrócenia rozpoczętego już pobytu, wskutek własnej decyzji, Zwrot kosztów noclegu w części lub w całości nastąpi tylko do godziny 18:00 w dniu zameldowania.
 20. Zadatek wpłacony za nocleg podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy klient powiadomi Hostel o rezygnacji z rezerwacji w terminie co najmniej 48 godzin przed planowanym przybyciem.
 21. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.
 22. W godzinach 23:00 – 7:00 na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna. W sali kapsułowej cisza nocna obowiązuje całą dobę.
 23. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Hostelu.
 24. Prosimy o zachowanie czystości w częściach wspólnych oraz o zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości obsłudze Kapsuła Hostel.
 25. Przedmioty osobiste, pozostawione przez gościa, Kapsuła Hostel przechowuje przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty te zostają usunięte. Wysyłka pozostawionych rzeczy następuje na koszt Gościa hostelu ( kurier + 10 pln).
 26. Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną pozostawione w kapsule, hostel nie ponosi odpowiedzialności.
 27. W razie utraty pilota do kapsuły (lub breloka lub klucza do szafki) pobierana jest opłata w kwocie 50 PLN.
 28. Hostel może odmówić zakwaterowania Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hostelu.
 29. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub stan jego higieny może zagrażać lub przeszkadzać innym gościom.
 30. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody spowodowane z jego winy. Hostel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie na drodze postępowania o nakaz zapłaty zgodny z cennikiem lub regulaminem pobytu..
 31. Nie zgłoszenie szkód obsłudze przy wymeldowaniu skutkować będzie nałożeniem kary dodatkowej ( oprócz naprawy szkody) w wysokości 100 PLN
 32. Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresywne zachowania, zakłócanie ciszy nocnej, dewastacje itp.
 33. Hostel nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
 34. Z chwilą zameldowania Gość Kapsuła Hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.