fbpx

Regulamin pobytu w Kapsuła Hostel w Warszawie

 1. Kapsuły wynajmowane są na doby. Doba hostelowa rozpoczyna się o 15:00, a kończy o 11:00 dnia następnego. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu. Hostel nie gwarantuje jednak możliwości przedłużenia pobytu.
 2. W cenie pobytu wliczone są: indywidualna kapsuła, świeża pościel, szafka na bagaż podręczny, darmowe WiFi oraz stopery do uszu. Pozostałe usługi i produkty są odpłatne wg cennika lub regulaminu pobytu.
 3. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać tylko w lobby Kapsuła Hostel, wstęp na salę kapsułową posiadają jedynie osoby zameldowane.
 4. Zameldowanie osób niepełnoletnich jest możliwe pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody rodzica (kliknij aby pobrać) lub opiekuna. Wzór zgody znajduje się na stronie kapsulahostel.pl.
 5. Przy zameldowaniu konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, prawa jazdy, pobytu stałego lub paszportu, w celu ustalenia tożsamości gościa.
 6. Dzieci poniżej szóstego roku życia mogą korzystać z jednej kapsuły wraz z rodzicem lub opiekunem.
 7. Po zameldowaniu okrycia wierzchnie oraz buty należy zdeponować w szatni i odebrać swoje kapcie oraz pilota do kapsuły.
 8. Bagaż podręczny nieprzekraczający wymiarów 60cm x 45cm x 30cm (wys/szer/gł) należy umieścić w szafce o tym samym numerze co kapsuła, znajdującej się na Sali kapsułowej.
 9. Bagaż przekraczający wymiary podane w pkt. 7 należy umieścić w szatni. Cena za przechowanie bagażu po wymeldowaniu wynosi 5 PLN za dobę.
 10. Piętro nr 2 obejmujące salę kapsułową oraz toalety, jest całodobową strefą ciszy. Oznacza to, że nawet szept jest niepożądany.
 11. Korzystanie z nośników dźwięku na sali kapsułowej dozwolone jest tylko w słuchawkach.
 12. Rozpylanie jakichkolwiek substancji (w tym dezodorantów i perfum) na sali kapsułowej jest zabronione.
 13. Na skutek skarg od innych gości, za złamanie regulaminu pobytu, agresywne zachowania, zakłócanie ciszy nocnej, dewastacje itp. pracownicy Kapsuła Hostel mają prawo wyprosić uciążliwego gościa oraz wezwać odpowiednie służby prewencyjne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 14. W przypadku powstania kosztów związanych z łamaniem ww regulaminu pobytu Kapsuła Hostel oprócz kosztów naliczonych przez wezwane służby może obciążyć gościa karą 500 PLN.
 15. W hostelu znajduje się akustyczny oraz świetlny system ostrzegania pożarowego. Po jego uruchomieniu należy bezzwłocznie udać się do wyjść awaryjnych i opuścić budynek.
 16. Złamanie pkt 15 ww regulaminu pobytu, każdorazowo wiąże się z dodatkową opłatą 200 PLN.
 17. Palenie papierosów na terenie całego obiektu jest surowo zabronione. Niedostosowanie się do zakazu wiąże się z obowiązkową opłatą 860 PLN lub 200 €.
 18. Spożywanie alkoholu na terenie całego obiektu jest surowo zabronione.
 19. Nieuzasadnione wywołanie alarmu pożarowego skutkować będzie obciążeniem gościa kosztami wezwanych służb oraz karą nałożoną przez hostel w wysokości 500 PLN.
 20. Czyszczenie niestandardowe oraz czyszczenie zabrudzeń ciężkich do usunięcia, traktowane jest jako usługa dodatkowa w cenie 200 PLN.
 21. Chęć przedłużenie pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Prośba ta może być spełniona wówczas, jeżeli hostel będzie dysponował wolnymi miejscami.
 22. Przy każdorazowym opuszczaniu obiektu Kapsuła Hostel możliwe jest pozostawienie pilota do kapsuły w recepcji oraz odebranie swojego obuwia i nakrycia wierzchniego z szatni.
 23. Zwroty środków za odwołanie lub skrócenie pobytu wykonywane są w formie vouchera, umożliwiającego pobyt w innym terminie.
 24. Płatność za pobyt następuje z góry w dniu przyjazdu. W przypadku skrócenia rozpoczętego już pobytu, wskutek własnej decyzji, zwrot kosztów noclegu (tylko w formie vouchera), nastąpi tylko do godziny 18:00 w dniu zameldowania.
 25. Zadatek wpłacony za nocleg podlega zwrotowi (tylko w formie vouchera) wtedy, gdy klient powiadomi Hostel o rezygnacji z rezerwacji w terminie co najmniej 24 godzin przed planowanym przybyciem.
 26. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.
 27. W godzinach 23:00 – 7:00 na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna. W sali kapsułowej cisza nocna obowiązuje całą dobę.
 28. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Hostelu.
 29. Prosimy o zachowanie czystości w częściach wspólnych oraz o zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości obsłudze Kapsuła Hostel.
 30. Przedmioty osobiste, pozostawione przez gościa, Kapsuła Hostel przechowuje przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty te zostają usunięte. Wysyłka pozostawionych rzeczy następuje na koszt Gościa hostelu.
 31. Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną pozostawione w kapsule, hostel nie ponosi odpowiedzialności.
 32. W razie utraty pilota do kapsuły (lub breloka lub klucza do szafki) pobierana jest opłata w kwocie 200 PLN.
 33. Hostel może odmówić zakwaterowania Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hostelu.
 34. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub stan jego higieny może zagrażać lub przeszkadzać innym gościom.
 35. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody spowodowane z jego winy. Hostel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie na drodze postępowania o nakaz zapłaty zgodny z cennikiem lub regulaminem pobytu.
 36. Niezgłoszenie szkód obsłudze przy wymeldowaniu skutkować będzie nałożeniem kary dodatkowej (oprócz naprawy szkody) w wysokości 100 PLN.
 37. Hostel nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
 38. Z chwilą zameldowania Gość Kapsuła Hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.

 

Regulations of stay at the Capsule Hostel in Warsaw

 1. Capsules are rented for days. The hostel day starts at 3:00 p.m. and ends at 11:00 a.m. the next day. Failure to check out by 11:00 leads to a charge for the next day of stay. However, the hostel does not guarantee the possibility of extending the stay.
 2. The price of the stay includes: an individual capsule, fresh linen, a locker for hand luggage, free WiFi and earplugs. Other services and products are payable according to the price list or the regulations of stay.
 3. People who are not checked-in at the hostel can stay only in the Capsule Hostel lobby, admission to the capsule room is only granted to registered persons.
 4. The registration of minors is possible under the condition of providing written consent of a parent or guardian. A template of consent can be found at kapsulahostel.pl.
 5. At check-in it is necessary to show an identity document – identity card, driver’s license, permanent residence or passport, in order to establish the identity of the guest.
 6. Children under the age of six may use one capsule together with a parent or guardian.
 7. After check in, outerwear and shoes should be kept in the cloakroom. Your slippers and the remote control for the capsule should be picked up at the reception desk.
 8. Hand luggage that is not exceeding (the dimensions) of 60cm x 45cm x 30cm (height / width / depth) should be placed in the locker (next to the capsule on the 2nd floor) under the same number as the capsule.
 9. Luggage that is exceeding the dimensions mentioned in point 5 should be placed in the cloakroom. The price for storing baggage after check-out is PLN 5 per day.
 10. Floor no. 2 (the capsule room and toilets) is a 24/7 quiet zone. This means that even a whisper is not permitted.
 11. Sound carriers can be used in the capsule room only with headphones.
 12. Spraying any substances (including deodorants and perfumes) in the capsule room is prohibited.
 13. As a result of complaints from other guests for breaking the regulations of stay, aggressive behavior, disturbing the quiet hours, devastation, etc., The Capsule Hostel employees have the right to ask to leave the hostel the inconvenient guest and call the appropriate preventive services, if necessary.
 14. In case of expenses related to violation of the mentioned above rules of stay, the Capsule Hostel, in addition to the costs charged for calling appropriate services, may charge the guest with a fine of 500 PLN
 15. The hostel has an acoustic and light fire warning systems. After their activation follow to the emergency exits immediately and leave the building.
 16. Breaking point 15 of the above-mentioned Regulations of stay will result in an additional fee of PLN 200 each time.
 17. Smoking is strictly forbidden in the entire facility. A mandatory fee of PLN 860 or EUR 200 will be charged for breaking this rule.
 18. Consuming alcohol is strictly prohibited in the entire facility.
 19. Unjustified triggering of the fire alarm will result in charging the guest with the costs of the called services and a penalty imposed by the hostel in the amount of PLN 500.
 20. Non-standard cleaning and cleaning of stubborn dirt is considered as an additional service for 200 PLN.
 21. Willingness to extend the stay should be reported at the reception desk by 10:00 am on the day of check-out. This request can only be fulfilled if the hostel has available capsules.
 22. Each time you leave the Capsule Hostel, you can leave the remote control for the capsule at the reception desk and collect your shoes and outerwear from the cloakroom.
 23. Refunds for cancellation or shortening of the stay are made in the form of a voucher, allowing you to stay at another time.
 24. Payment for the stay is made in advance on the day of arrival. In the case of shortening the already started stay, as a result of your own decision, the refund of the costs of living (only in the form of a voucher) will be made only until 6:00 p.m. on the day of check-in.
 25. The advance payment for the accommodation is refundable (only in the form of a voucher) if the client notifies the Hostel about the cancellation of the reservation at least 24 hours before the planned arrival.
 26. It is possible to receive a VAT invoice for the stay after informing the receptionist about it in advance.
 27. From 23:00 till 7:00 there is a curfew on the premises of the entire facility. In the capsule room, the curfew is valid around the clock.
 28. It is forbidden to bring animals to the Hostel.
 29. Please keep the common areas as a clean and report any irregularities to the Capsule Hostel staff.
 30. Personal belongings left by the guest are stored in the Capsule Hostel for 1 month. After this period, these items will be thrown. Left items can be shipped at the guest’s expense.
 31. The hostel is not responsible for valuables, money, securities, items of scientific or artistic value left in the capsule.
 32. In case of loss of the remote control for the capsule (or a key ring or key to the locker), a fee of 200 PLN is charged.
 33. The Hostel may refuse to accommodate a Guest who breached the hostel regulations during the previous stay.
 34. The Hostel reserves the right to refuse to admit a Guest who is under the influence of alcohol or other psychoactive substances or his hygiene may endanger or disturb other guests.
 35. The guest bears full financial responsibility for the damage caused by his fault. The Hostel reserves the right to charge the caused damage after his departure from the Guest’s payment card, and in the absence of card details, the Hostel has the right to apply to the Guest for financial compensation through a procedure for a payment order in accordance with the price list or the rules of stay.
 36. Failure to report any damage to the staff during check-out entails the imposition of an additional fine (in addition to the elimination of damage) in the amount of 100 PLN.
 37. The hostel is not responsible for independent breakdowns and their consequences.
 38. Guests at The Capsule Hostel are agreed to accept these Regulations upon check-in.
REZERWUJ